Успешен третман на базоцелуларен карцином (BCC) со топикален imiquimod

Дерматохируршкото отстранување на базоцелуларниот карцином, иако претставува златен стандард во терапијата, може да биде невозможен практично да се спроведе во областа на лицето заради потенцијалното уништување на околното ткиво и невозможноста за естетска реконструкција потоа. Imiquimod (IMQ) може да биде ефикасна имунобиолошка алтернатива за хирургија во одредени случаи, кај имунокомпетентни пациенти.

Continue ReadingУспешен третман на базоцелуларен карцином (BCC) со топикален imiquimod